Általános Szerződési Feltételek

Általános szerződési feltételek


1. Tájékoztató adatok az Eladóról

A thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. (Székhely: 1158 Budapest, Körvasút sor 110. adószám: 10870536-2-44 cégjegyzékszám: 01-10042333 Vevőszolgálat telefonszámai +36305725628, +36305725447 E-mail címe: tkmh.info@thyssenkrupp.com), weboldal: www.thyssenkrupp-materials.hu továbbiakban "Eladó". Telephely: 1158 Budapest, Körvasút sor 110. (továbbiakban „telephely”).

2. A megrendelhető termékek körének meghatározása

Az Eladó telephelyén és weboldalán megtalálható - hetente frissítésre kerülő - átfogó árlistában teszi közzé termékeit. Előfordulhat, hogy a termékek listája nem teljes körű. Az árlistákban és időszakos kedvezményes ajánlatokban szereplő árak és kedvezmények az ott meghatározott időtartamban és feltételek szerint a készlet erejéig érvényesek. A megrendelés időpontjában érvényes árakról az Eladó elérhetőségein tud pontos naprakész tájékoztatást adni.

3. A termékek megrendelése

Az Eladó a Vevőtől a weboldalon keresztül írásban történő megrendeléssel fogadja el a vételi szándékot, ha a Vevő a megrendeléshez szükséges valamennyi információt maradéktalanul az Eladó számára átadta. A Vevő által megadott téves adatokból eredő hibás teljesítésből eredő károkért az Eladót felelősség nem terheli.

Az Eladó a Vevő személyes megrendelését elektronikus úton visszaigazolja. Amennyiben e visszaigazolás a Vevő megrendelésének elküldésétől számított 2 munkanapon belül a Vevő részére nem érkezik meg, úgy a Vevő vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül megszűnik. Az Eladó a szerződés teljesítésére csak abban az esetben köteles, ha a megrendelést visszaigazolta. Felek között adásvételi szerződés kizárólag akkor jön létre, amikor a Felek minden lényeges kérdésben (pl. mennyiség, minőség, specifikáció, ellenérték, szállítási- és fizetési feltételek- és határidő(k), biztosítékok stb.) megegyeztek.

A visszaigazolás nem azonos a webes megrendeléskor automatikusan küldött tájékoztató E-maillel

A Vevő a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.


4. A termékek ára és a fizetési módja

A megrendelt termék árának kiegyenlítése bankkártyás fizetési móddal történik.

Az Eladó a www.thyssenkruppshop.hu weboldalon valamint nyomtatott árlistáin közzétett árak és kedvezmények változtatásának jogát fenntartja azzal, hogy a módosítás a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép életbe. Ez egyben azt is jelenti, hogy a rendszer a kosár értékét mindig az aktuális árakkal számolja. Az árak módosítása a már megrendelt és visszaigazolt termékek vételárát nem befolyásolja. A vételár teljes kifizetéséig az Eladó az átadott termék tekintetében fennálló tulajdonjogát fenntartja. A termék tulajdonjoga a vételárnak az Eladó számláján történő jóváírásával száll át a Vevőre.

5. A termékek átadása-átvétele

Az áru átvétele személyesen vagy házhozszállítással történhet.

Házhozszállítás esetén az Eladó az árut Magyarország egész ország területén a Vevő által megjelölt helyre szállítja.0

Az Eladó a raktári termékek esetében 3 munkanapon belüli kiszállítást vállal, egyéb termékek esetében a meghatározott napon történő szállítás pontos idejéről az Eladó az egyedi megrendeléskor írásban ad felvilágosítást.

A megrendelt áru házhozszállítása az Eladó szerződött fuvarozó partnereinek közbejöttével történik. Az Eladó az áru házhozszállításán a Vevő által a megrendelés feladásakor kiválasztott szállítási módot érti.A házhozszállítás költségeit az Eladó a megrendelés visszaigazolásában köteles a Vevő tudomására hozni.

Sikertelen kézbesítés esetén a fuvarozó értesítést hagy a Vevőnél. Ezután a Vevő a Vevőszolgálatnál (telefon: +36305725628, +36305725447 email: tkmh.info@thyssenkrupp.com ) újabb szállítási határidőt egyeztethet. Sikertelen szállítás esetén a Vevő a szállítással kapcsolatban felmerülő valamennyi költség megtérítésére köteles, beleértve a visszfuvar költségeit is. Az újabb kiszállítás időpontja a korábban sikertelen kiszállítással kapcsolatban felmerült oda-vissza fuvarköltség, valamint az új kiszállítási költség megtérítése után történik. Ismételt sikertelen kiszállítás esetén az Eladó jogosult az ismételten sikertelenül kiszállított terméket leselejtezni, illetve újból raktárkészletre venni és azt később harmadik félnek értékesíteni.

Sikertelen kézbesítésnek számít, ha a Vevő nem rendelkezik megfelelő eszközzel az általa megadott átvételi címen, amivel a megrendelt áru levehető a fuvarozó járműről. Ilyen esetben a sikertelen átvételért a jogi és anyagi felelősség a Vevőt terheli.

A megrendelt terméket az ügyfél - előzetes időpont egyeztetés után, amit telefonon vagy email-en tehet meg - személyesen is átveheti munkanapokon 8-15 óráig a szolgáltató budapesti telephelyén.

Személyes átvételhez megrendelőink a Fázis utcai (1158 Budapest, Fázis utca 5.) bejáratunkat használhatják. Megrendelt termék átvételéhez szükséges a megrendelés visszaigazoló dokumentum bemutatása.

6. Termékek ellenőrzése

A Vevő köteles a kiszállítás / átvétel időpontjában a kiszállításra került / személyesen átvett terméket tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén a szállítólevelet/átvételi bizonylatot aláírni. Ezt követően mennyiségi hiányosságokra vonatkozó reklamációkat az Eladó nem fogad el.

A Vevő a termékek átvételekor haladéktalanul köteles elvégezni a termékek minőségi ellenőrzését, és az esetlegesen felmerülő minőségi kifogásait személyes átvétel esetén még a szolgáltató telephelyén, házhozszállítás esetén a szállítólevélen, illetve a fuvarozó által biztosított kárfelvételi jegyzőkönyvön köteles megtenni. Továbbá köteles az Eladót írásban haladéktalanul értesíteni, melyet a thyssenkrupp Materials Hungary Zrt. tkmh.info@thyssenkrupp.com elérhetőségén kell megtennie.

A termék tekintetében fennálló kárveszély a terméknek a Vevő vagy képviselője részére történő átadásával száll át a Vevőre.

7. Elállás

A leadott rendelésektől való elállási jog gyakorlására vonatkozó törvényi szabályozást a 45/2014 (II. 26.) Korm. rendelet tartalmazza. A Vevő írásbeli megrendelés esetén jogosult a megrendelést követően, de még a kiszállítást megelőzően a vásárlástól elállni. Ezt az igényét elektronikus úton jogosult jelezni a Vevőszolgálat e-mail címén (e-mail: tkmh.info@thyssenkrupp.com ). Ebben az esetben a Vevőt semmilyen költségviselés nem terheli.

Vevő nem jogosult gyakorolni az elállás jogát olyan egyedi méretre vágott termék esetében, amelyet a vevő utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a vevő személyére szabtak.

Egyéb esetben a Vevő a szerződéstől tizennégy napon belül, indokolás nélkül elállhat. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a termékeket átvette. A Vevő az elállás jogát a termék átvételét követően az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Ebben az esetben a Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termékek visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Vevő részére megtéríteni. Az Eladó a Vevő által kifizetett összeget, az elállást követő harminc napon belül köteles visszatéríteni.

A termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkent az Eladó jogosult a visszatérítendő összegből levonni. Az Eladó a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Vevő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

8. Reklamáció

A szavatosságra a 2013. évi V. törvény (Ptk.) előírásai az irányadók. A szavatosság csak a termék minőségi hibája esetén érvényesíthető.

Vevő megrendeléssel, a szállítással és a csomagolással kapcsolatos kifogásait az Eladó elérhetőségein panaszként a 11. pontban foglaltak szerint terjesztheti elő.

9. Felelősség, vis maior

Az árlistákon valamint a www.thyssenkruppshop.hu weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek elhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért az Eladó nem vállal felelősséget.

Vis Maior alatt olyan rendkívüli és elkerülhetetlen esemény értendő, amely független a Felek akaratától, és megakadályozza, vagy jelentősen késlelteti a Szerződés teljesülését, és amely eseménynek a bekövetkezte a szerződéskötéskor előre nem látható és elkerülhetetlen. Vis Maior-nak minősül különösen a természeti katasztrófa, háborús esemény, járvány, általános alapanyaghiány, energiahiány, sztrájk, a 24 órát meghaladó üzemzavar, közüzemi szolgáltatás szünetelése stb.

Vis Maior esetén az érintett fél köteles a másikat haladéktalanul írásban értesíteni. Amennyiben a Vis Maior az Eladó teljesítését akadályozza, az Eladó jogosult a szállítási határidőt egyoldalúan meghosszabbítani, vagy a Szerződéstől elállni. Az ilyen okból történő elállás esetén az Eladót semmilyen nemű kötelezettség nem terheli. Amennyiben az Eladó megfelelő időben sem tudja az árut leszállítani, úgy a Vevő jogosult a Szerződéstől elállni. Megfelelő idő alatt – ebben a pontban - a Vis Maior elteltétől számított 3 hónapot kell érteni.

10. Adatvédelem, titokvédelmi rendelkezések

A Vevő által, a megrendelés során szolgáltatott minden személyes adattal kapcsolatban az Eladó az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján, illletve a hatályos GDPR rendelkezések alapján jár el. A Vevő személyes adatainak kezeléséről szóló részletes szabályokat.

A Vevő az adatszolgáltatással hozzájárul, hogy részére a Vevőszolgálat, kérésére az akciókról szóló értesítéseket elektronikus formában megküldje. A regisztrált Vevő a Vevőszolgálatnak küldött e-mailben jelezheti, ha nem kívánja ezt a szolgáltatást igénybe venni.

A megrendelések teljesítéséhez szükséges alvállalkozók, illetve az Eladó által adatfeldolgozással megbízott feldolgozó részére történő adatszolgáltatást leszámítva az Eladó a tudomására jutott, általa kezelt adatokat harmadik személynek nem szolgáltatja ki. A termék helyes kézbesítéséhez feltétlenül szükséges adatokat az Eladó jogosult a szerződéses alvállalkozónak (név, kézbesítési cím, telefon) átadni. A Vevőnek jogában áll, hogy az adatkezeléshez történő hozzájárulását bármikor írásban visszavonni, módosítani továbbá kérheti a személyes adatok helyesbítését, törlését a tkmh.info@thyssenkrupp.com e-mail címen.

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a közöttük létrejött szerződésekkel kapcsolatban a másik félre vonatkozóan tudomásukra jutott műszaki, gazdasági, személyes jellegű, munkaügyi és üzleti információt, valamint az üzleti titkot az érintett fél előzetes, írásbeli beleegyezése nélkül harmadik személyekkel nem közölnek, az ilyen információ kiszolgáltatására irányuló kérést megtagadnak, illetve saját hatáskörükön belül minden szükséges eszközt igénybe vesznek és biztosítanak, hogy az információ véletlen kiszivárgását megakadályozzák.

Jelen ÁSZF szempontjából üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét sértené vagy veszélyeztetné, feltéve, hogy a titok megőrzésével kapcsolatban a vele jogszerűen rendelkező jogosultat felróhatóság nem terheli. Üzleti titokként kell kezelni a Felek ügyfeleiről szerzett információkat is.

Az üzleti titokra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni az azonosításra alkalmas módon rögzített, vagyoni értéket képviselő műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeretre, tapasztalatra vagy ezek összeállítására is, ha a jóhiszeműség és tisztesség elvét sértő módon szerzik meg, hasznosítják, közlik mással vagy hozzák nyilvánosságra.

11. Panaszügyintézés

A Vevő szóban vagy írásban közölheti panaszát az Eladóval.

A panasz szóbeli közlését Vevő megteheti az Eladó a thyssenkrupp Materials Hungary webshop telefonszámán keresztül, illetve írásban is az Eladó Vevőszolgálatánál, a 1158 Budapest Körvasút sor 110. cím alatt.

Az Eladó a termékeivel vagy tevékenységével kapcsolatos Vevői kifogásra a megadott elérhetőségeken történt előterjesztését követően legkésőbb 3 munkanapon belül érdemben válaszol megjelölve a jogérvényesítés lehetősége esetén a jogérvényesítés lehetséges helyét, módjait, valamint az arra nyitva álló határidőket.

Egyéb jogérvényesítési lehetőségek:

Amennyiben az Eladó és a Vevő között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a felek közötti tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a Vevő számára:

Panasztétel a Budapest XV. kerületi Kormányhivatalnál,

Postacím: 1615 Budapest, Pf.: 85. ; E-mail: hatosag@15kh.bfkh.gov.hu, telefon: 06-1-7957-711

Békéltető testület eljárásának kezdeményezése az alábbi elérhetőségek valamelyikén:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.

Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszáma: (72) 507-154

Fax száma: (72) 507-152

Elnök: Dr. Bodnár József

E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu , info@baranyabekeltetes.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532

Fax száma: (76) 501-538

Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna

E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület

Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775

Fax száma: (66) 324-976

Elnök: Dr. Bagdi László

E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870

Fax száma: (46) 501-099

Elnök: Dr. Tulipán Péter

E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186

Elnök: Dr. Baranovszky György

E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék

Fax száma: (62) 426-149

Elnök: Dr. Horváth Károly

E-mail cím: info@csmkik.hu


Fejér Megyei Békéltető Testület

Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.

Telefonszáma: (22) 510-310

Fax száma: (22) 510-312

Elnök: Dr. Vári Kovács József

E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217

Fax száma: (96) 520-218

Elnök: Horváth László

E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.

Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.

Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

Elnök: Dr. Hajnal Zsolt

E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület

Címe: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.

Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék

Fax száma: (36) 323-615

Elnök: Dr. Gordos Csaba

E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu


Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.

Telefonszáma: (56) 510-610

Fax száma: (56) 370-005

Elnök: Dr. Lajkóné dr. Vígh Judit

E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszáma: (34) 513-010

Fax száma: (34) 316-259

Elnök: Dr. Rozsnyói György

E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a

Telefonszám: (32) 520-860

Fax száma: (32) 520-862

Elnök: Dr. Pongó Erik

E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület

Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Telefonszáma: 06-1-269-0703

Fax száma: 06-1-269-0703

Elnök: dr. Csanádi Károly

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu


Somogy Megyei Békéltető Testület

Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.

Telefonszáma: (82) 501-000

Fax száma: (82) 501-046

Elnök: Dr. Novák Ferenc

E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180

Fax száma: (42) 420-180

Elnök: Görömbeiné dr. Balmaz Katalin

E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület

Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.

Telefonszáma: (74) 411-661

Fax száma: (74) 411-456

Elnök: Dr. Gáll Ferenc

E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület

Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszáma: (94) 312-356

Fax száma: (94) 316-936

Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán

E-mail cím: vmkik@vmkik.hu


Veszprém Megyei Békéltető Testület

Címe: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.

Telefonszáma: (88) 814-111

Fax száma: (88) 412-150

Elnök: Dr. Vasvári Csaba

E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület

Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.

Telefonszáma: (92) 550-513

Fax száma: (92) 550-525

Elnök: Dr. Molnár Sándor

E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

Bírósági eljárás kezdeményezése.

Reklamációt illetve egyéb panaszt minden esetben csak írásos formában, e-mailben fogadunk el. Vevő írásbeli panaszát az tkmh.info@thyssenkrupp.com e-mail címre küldheti.

12. Az Üzleti Feltételek elfogadása

Vevő az írásban az Eladó részére megküldött valamennyi rendelés megerősítésekor, a hatályos Általános Szerződési Feltételek elfogadását is megerősíti. Jelen ÁSZF abban az esetben is alkalmazandó, ha az Eladó és a Vevő egyedi szerződést kötnek egymással. Amennyiben az egyedi szerződés és a jelen ÁSZF között eltérés van, úgy az egyedi szerződés rendelkezései az irányadóak.

13. Értelmező rendelkezések

Szállítólevél: a fuvarozó vagy az Eladó által kiállított olyan okmány, amely tartalmazza a szerződésszámot és/vagy a munkaszámot, az átadás-átvétel adatait, a kiszállított Termékek felsorolását, darabszámát.

Átadás-átvételi jegyzőkönyv: a Vevő és az Eladó által kiállított és aláírt okmány, amely rögzíti, teljesítés körülményeit, különösen a Felek adatait, az átadás időpontját, az átadás helyét, a Termékre vonatkozó adatokat, és – amennyiben ilyen van – a mennyiségi és minőségi hibákat.

Termék: az Eladó által az adott megrendelésben meghatározott műszaki tartalom szerint előállított, forgalmazott termékek és/vagy az Eladó által nyújtott szolgáltatások összessége.

ÁSZF: jelen általános szerződési feltételek, valamint annak minden melléklete, továbbá azok módosításai.

Megrendelés: olyan a Vevő által kiállított és az Eladó által visszaigazolt dokumentum, melyben a Felek adatai, az Eladó által ellátandó konkrét feladatok vagy/és az általa előállítandó Termék paraméterei, a teljesítés hely és ideje, az adott áru ellenértéke/és vagy a feladatok teljesítéséért járó vállalkozói díj összege és az átadandó dokumentumok listája kerül meghatározásra a Vevő és az Eladó megállapodása alapján

Felek: a Vevő és az Eladó együttesen.

Munkaterület vagy helyszín: az a hely ahol az Eladó által előállított és/vagy leszállított Termék felszerelése, összeszerelése történik.

Kiszállítás: az Eladó által a Termék Helyszínre történő szállítása

Fuvarozó: aki a Terméket a Helyszínre szállítja

Vevő: az Eladóval Vevőként üzleti kapcsolatban álló természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező társaság.

14. Záró rendelkezések

A jelen ÁSZF-ben olyan általános szabályok kerültek megfogalmazásra, melyek valamennyi, a Vevő és az Eladó szerződéses ügylete során mind a Vevőre, mind pedig a vele szerződő Eladóra kötelezőek.

A Vevő és az Eladó közötti bármilyen jogügyletre elsősorban a vonatkozó egyedi szerződéses (amennyiben van ilyen), a keretszerződés (amennyiben van ilyen), továbbá a Megrendelés, másodsorban az ÁSZF, harmadsorban pedig a vonatkozó magyar jogszabályok – így különösen a Ptk. – rendelkezései az irányadók. Az ÁSZF-ben foglaltak a Vevő és az Eladó között létrejött, valamennyi szerződés és ügylet vonatkozásában szerződéses feltételnek minősülnek és az ÁSZF a Megrendelés elválaszthatatlan részét képezi.

Az Eladó szabadon módosíthatja a jelen Általános Szerződési Feltételeket. Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor a módosítás szövege online megjelenik a weblapon. Az Általános Szerződési Feltételek a telephelyen kifüggesztett példányban is megtekinthető.

A jelen ÁSZF egyes rendelkezéseinek vagy a jelen ÁSZF alapján átadott dokumentumok esetleges érvénytelensége, hatálytalansága vagy végrehajthatatlansága az ÁSZF egyéb rendelkezéseinek jogszerűségét, érvényességét, hatályosságát vagy végrehajthatóságát nem érinti.

A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben ez nem lehetséges, a jogvita rendezésére, szerződő felek értékhatártól függően a Székesfehérvári Járásbíróság illetékességét kötik ki azzal, hogy a nem helyi bíróságok hatáskörébe tartozó ügyekben a jogszabályban meghatározott bíróság lesz illetékes.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk, a 45/2014 (II. 26.) kormányrendelet, illetve a 151/2003. (IX.22.) kormányrendelet és a 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak.